Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d

 

 

 

Na podlagi 295. člena Zakona o Gospodarskih družbah ( ZGD-1 ) in točke 6.3 Statuta delniške družbe uprava družbe ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d. sklicuje

 

24. redno sejo delničarjev skupščine

ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d.,

ZALOŠKA CESTA 141, 1000 LJUBLJANA

 

ki  bo 09.12.2020 ob 11:00 uri

v poslovnih prostorih

 

ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d.,

ZALOŠKA CESTA 141, 1000 LJUBLJANA

 

 

Določen je naslednji

 

DNEVNI RED:

 

1.)  Otvoritev in ugotovitev prisotnosti ter izvolitev delovnih teles

 

PREDLOG SKLEPA

 

Za predsednika skupščine se izvoli g. Samir Kerić.

Za preštevalca glasov se izvoli ga. Damijana Rovšnik.

 

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu  letnega poročila za poslovno leto 2019.

 

PREDLOG SKLEPA

 

Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2019 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2019.

 

 

3.) Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

 

PREDLOG SKLEPA

 

Bilančni dobiček za leto 2019 znaša 515.210,82 EUR in se razdeli:

 

-         205.644,40 EUR v bruto znesku za izplačilo dividend delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi en delovni dan pred dnem izplačila. Dividende v višini 2,60 EUR bruto na delnico, bodo izplačane najkasneje 30 dni od datuma skupščine. Morebitni znesek neizplačanih dividend se po preteku treh let od datuma izplačila dividend prenese v druge rezerve iz dobička.

-         309.566,42  EUR se odvede v druge rezerve iz dobička.

 

Znesek neizplačanih dividend delničarjem v znesku 28.855,58 EUR, ki jim v roku treh let po sklepu skupščine dividend ni bilo mogoče izplačati, ker upravičenci niso posredovali podatkov za izplačilo, se prerazporedi med druge rezerve iz dobička.

 

Predsedniku uprave ter članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2019.

 

Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem točkam dnevnega reda skupščine je uprava družbe.

 

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Zaloška cesta 141, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

 

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

 

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 05.12.2020 ( presečni dan ) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred skupščino.

 

V Ljubljani, dne 05.11.2020

 

                                                               

                                                                                          Uprava  družbe

                                                                              

                                                                                           Predsednik uprave:

                                                                                           Bojan Mulej

PDF sklica seje 2020
Produkcija Spletko spletko.si