Na podlagi 295. člena Zakona o Gospodarskih družbah ( ZGD-1 ) in točke 6.3 Statuta delniške družbe uprava družbe ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d. sklicuje

 

25. redno sejo delničarjev skupščine
ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d.,
ZALOŠKA CESTA 141, 1000 LJUBLJANA

ki bo 18.5.2021 ob 13.00 uri
v poslovnih prostorih

 

ELEKTROMONTAŽA elektromontažno in projektivno podjetje, d.d.,
ZALOŠKA CESTA 141, 1000 LJUBLJANA

 

 

Določen je naslednji

 

DNEVNI RED:

 

1.)  Otvoritev in ugotovitev prisotnosti ter izvolitev delovnih teles

 

PREDLOG SKLEPA

 

Za predsednika skupščine se izvoli g. Samir Kerić.
Za preštevalca glasov se izvoli ga. Damijana Rovšnik.

 

2.) Odpoklic dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje oz. izvolitev novih članov NS

 

PREDLOG SKLEPA

 

Člana NS družbe – predstavnika delničarjev - Franca Novaka (predsednik NS) in Samirja Kerića (namestnik predsednika NS) se z dnem 18.5.2021 odpokliče.

Skupščina se seznani in soglaša s sklepom Sveta delavcev o odpoklicu predstavnika delavcev v NS Vinka Kuclarja in o imenovanju novega predstavnika delavcev v NS Boštjana Baša, in sicer z dnem 18.5.2021.

Za nova člana NS se imenujeta oz. izvolita Bojan Mulej in Samir Kerić.

 

3.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu  letnega poročila za poslovno leto 2020.

 

PREDLOG SKLEPA

 

Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju v letu 2020 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2020.

 

4.) Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

 

PREDLOG SKLEPA

 

Bilančni dobiček za leto 2020 znaša 542.615,05 EUR in se razdeli:

 

- 218.299,44 EUR v bruto znesku za izplačilo dividend delničarjem, ki so vpisani v delniški knjigi en delovni dan pred dnem izplačila. Dividende v višini 2,67 EUR bruto na delnico, bodo izplačane najkasneje 30 dni od datuma skupščine. Morebitni znesek neizplačanih dividend se po preteku treh let od datuma izplačila dividend prenese v druge rezerve iz dobička.

 

- 324.315,61  EUR se odvede v druge rezerve iz dobička.

 

Predsedniku uprave ter članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2020.

 

Predlagatelj sklepa pod 2. točko dnevnega reda je Nadzorni svet družbe.

 

Predlagatelj skupščinskih sklepov k vsem ostalim točkam dnevnega reda je uprava družbe.

 

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Zaloška cesta 141, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagateljev in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

 

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

 

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 11.5.2021 ( presečni dan ) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najkasneje tri dni pred skupščino.

 

V Ljubljani, dne 14.4.2021

 

Uprava družbe

Predsednik skupščine:
Samir Kerić

 

                                                                                                                                                                               

PDF sklica seje 2021

 

Produkcija Spletko spletko.si